Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Τίποτα δεν άλλαξε....
17/7/1936

ΣΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αι διαπραγματεύσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας μεταβάσης εις Λονδίνον με ρητήν εντολήν της Κυβερνήσεως [Ιωάννου Μεταξά] να επιδιώξη οριστικόν διακανονισμόν του δημοσίου χρέους προσέκρουσαν εις ανυπερβλήτους δυσχερείας, καθόσον οι ομολογιούχοι, ισχυρισθέντες ότι δεν έχουν εμπιστοσύνην εις την νομισματικήν σταθερότητα ουδεμιάς ευρωπαϊκής χώρας, απέκρουσαν την σύναψιν οριστικής συμφωνίας.
 [...] Οι ομολογιούχοι ηδιαφόρησαν τελείως διά τα στοιχεία του προϋπολογισμού τα οποία έθεσεν εις την διάθεσίν των η ελληνική αντιπροσωπεία.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.kathimerini.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου