Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Απωλέσθη υπηρέτρια 13 ετών, μετρίου αναστήματος και ξανθή

Οι Θανάσης Γιοχάλας και Ζωή Βαΐου έκαναν την έκπληξη καθώς συγκέντρωσαν 2.600 αγγελίες της περιόδου 1833-1940 στο βιβλίο τους «Ο Κίτσος ο Λεβέντης, και άλλες αγγελίες» (εκδ. Εστία).


Απωλέσθη υπηρέτρια 13 ετών, μετρίου αναστήματος και ξανθή

Οι αγγελίες χωρισμένες σε έντεκα ενότητες (από διαφημιστικές και χιουμοριστικές έως αρραβώνων, γάμων και διαζυγίων, ή για προσφορά & αναζήτηση εργασίας) και όλες ερανισμένες από 140 εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας (αν και υπάρχουν αναφορές και σε άλλες πόλεις) χτίζουν την τοιχογραφία ενός (ελληνικού) αιώνα. Πίσω από τις αγγελίες προβάλλουν ήθη της εποχής ‒πολλές από αυτές θα ξεσήκωναν σήμερα την οργή καθώς δεν συνάδουν με την πολιτικά ορθή σκέψη‒, σκιαγραφούνται ανθρώπινοι τύποι, αναδύονται συμπεριφορές, ενώ μέσω αυτών παρακολουθείς την εξέλιξη της γλώσσας που συνδέει «ομηρικά σπαράγματα» με τύπους της λόγιας γλώσσας και την ακραιφνή αρχαϊζουσα με τη λαϊκή. Επιπλέον, οι δύο αγγελιο-συλλέκτες ‒στους οποίους αξίζουν το λιγότερο συγχαρητήρια‒ επιχειρούν συγκεντρωτικά συμπεράσματα για κάθε μία από τις κατηγορίες. Ο τόμος (507 σελ.) θα μπορούσε να συνυπολογιστεί στους τόμους της ελληνικής ιστορίας, αν και τη θέση του στη βιβλιοθήκη θα διεκδικήσουν τόσο τα αφιερωμένα στην ελληνική γλώσσα ράφια όσο και αυτά με τα «χιουμοριστικά» βιβλία.
Απωλέσθη υπηρέτρια 13 ετών, μετρίου αναστήματος και ξανθήΕδραπέτευσεν ο Κίτσος ο λεβέντης, η έλαφος του κ. Παρασκευαΐδου. Ο συλλαβών αυτήν παρακαλείται να την παραδόση τω ιδιοκτήτη.
Εφημερίς
ΕΤΟΣ Ε΄, ΑΡΙΘ. 19
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 1878
Δούλη νέα δωδεκαετής και επιτηδεία ζητεί κύριον.
Η «Φήμη»
ΕΤΟΣ Β΄, ΑΡΙΘ. 98
Σάββατον 19 Φεβρουαρίου 1838
Μία υπηρέτρια νέα, έως 22 ετών, ωραία εις υπερβολήν, ζητεί να συσταθή ως τοιαύτη εις κανένα Κύριον, με συμφωνίαν όμως έγγραφον να μην την ενοχλήση εις την τιμήν της, ειδέ μη, θέλει τον ενάξει εις το δικαστήριον να τη πληρώση όλον το χρονικόν της μισθόν και ν’ αναχωρήση απ’ αυτόν.
Η «Φήμη»
ΕΤΟΣ Α΄, ΑΡΙΘ.61
Σάββατον2 Οκτωβρίου 1837

Ντατά ζητεί οικίαν. Η διεύθυνσις εις το γραφείον της «Εφημερίδος».
Εφημερίς
ΕΤΟΣ Δ’, ΑΡΙΘ. 351
Σάββατον  17 Δεκεμβρίου 1877
Ζητούνται 10 καλαί θηλάστραι εσωτερικαί δια το Νηπιακόν Ορφανοτροφείον. Ο μισθός αυτών ωρισθή εις δρ. 45 κατά μήνα.
Εφημερίς
ΕΤΟΣ Α΄, ΑΡΙΘ. 278
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 1882
Ο αρχιμουσικός κ. Σάιλερ απώλεσε προχθές εν ταις αμάξαις του σιδηροδρόμου ή παρά τους σταθμούς, την ράβδον της μουσικής αρχηγίας (baquette) και προσφέρει αμοιβήν 25 φρ. εις ον τινά, ήθελεν εύρει και αποδώσει αυτό.
Εφημερίς
ΕΤΟΣ Ε΄, ΑΡΙΘ. 146
Παρασκευή 26 Μαΐου, 1878
ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΡΩΣΙΚΑ εις σάκκους, βράζοντα ταχέως, ευρίσκονται παρά τω εν Πειραιεί φαρμακοποιώ κυρίω Ραυτοπούλω.
Ώρα
ΕΤΟΣ Ε΄, ΑΡΙΘ. 19
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 1879
Παρά τη οικία του Ιω. Σαχίνη πλησίον της βρύσεως του θεάτρου πωλούνται βδέλλαι πρώτης ποιότητος και εις μέτριαν τιμή.
Η Ταχύπτερος Φήμη
ΕΤΟΣ ΙΖ΄, ΑΡΙΘ. 1.044
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 1853
Ζητούμεν συγγνώμην παρά των εντιμότατων κ.κ. μπάρμπα-Λάμπρου και γερο-Σταματιάδου του έμπορο-λαμπαδο-μεταπρατοταβερνιάρη και λοιπών Χαλκιδέων, επιστρεψάντων το φύλλον εις τον όγδοον αριθμόν, διότι δεν ηδυνήθημενεις το αναχείρας φύλλον να τους θυμιατίσωμεν, και τούτο ένεκεν χώρου, ως ελλείψεως φιλοτιμίας αυτών. Ας λάβουν ολίγην υπομονήν και θέλομεν τους ευχαριστήσει προσεχώς με το παραπάνω.
Εμπαίκτης
ΕΤΟΣ Α΄, ΑΡΙΘ. 9
Σάββατον 9 Ιουνίου 1873
Νέος εκ του εξωτερικού, ηλικίας 32 ετών, χήρος άνευ τέκνου, αλλά μονόφθαλμος, έχων δε μηνιαίον εισόδημα δρ. 170, επιθυμεί να νυμφευθή γυναίκα έχουσαν ανάλογον εισόδημα και ανάλογον ελάττωμα. Πληροφορίαι δι’ επιστολών προς τον κ. Σ.Φ. γραφείο «Θορύβου»
Θόρυβος
ΕΤΟΣ Α΄, ΑΡΙΘ, 3
7 Ιουλίου 1898

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου